Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van vof Hengelsport 2000 gevestigd te (1112 PS) Diemen Zuid aan de Kruidenhof 10

 • Angelruten werden NICHT ins Ausland geschickt
 • Hengels worden NIET naar het buitenland verstuurd
 • Fishing rods are not sent abroad
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door vof Hengelsport 2000 aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop, levering van producten via het Internet.
 2. Indien de klant naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing.
 3. Alle prijsopgaven worden geheel en vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan. Alle door vof Hengelsport 2000 gehanteerde prijzen luiden in Euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Wij verzenden vanaf 100 euro gratis binnen Nederland met uitzondering van actie artikelen en bij bijzonder formaat zoals langere pakketten.
 4. Prijzen kunnen te allen tijde door vof Hengelsport 2000 worden aangepast, met dien verstande dat indien de prijs wordt aangepast na het aangaan van de overeenkomst, het de klant vrij staat de overeenkomst te ontbinden, zonder overigens enige schadevergoeding te kunnen eisen.
 5. Betaling van het aan vof Hengelsport 2000 verschuldigde bedrag kan geschieden op een van de volgende manieren: Vooraf overmaken op bankrekening: de klant maakt het te betalen bedrag over naar rekening nummer NL51INGB0008643645 ten name van vof Hengelsport 2000 (IBAN: NL51INGB0008643645 en BIC: INGBNL2A) o.v.v. het ordernummer. Of via Paypal of met Bancontact. Zodra de betaling op onze rekening is bijgeschreven worden de goederen binnen 3 werkdagen aan de klant verzonden. Is de betaling niet binnen 5 werkdagen na het bestellen bijgeschreven op deze rekening dan vervalt automatisch de bestelling.
 6. De bestelde goederen worden binnen drie werkdagen verzonden na ontvangst van de betaling van de klant. Indien bestelde artikelen niet voorradig zijn en de klant reeds heeft betaald doch levering op korte termijn niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt de overeenkomst ontbonden.
 7. Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn in ons bezit zijn, en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan- bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen- kan de klant derhalve geen rechten jegens ons doen gelden. Vof Hengelsport 2000 is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn.
 8. Het risico waar het de te leveren producten betreft, gaat over op de klant zodra zij op de plaats van bestemming worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan vof Hengelsport 2000 zijn voor rekening van de klant, moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van reden geschieden.
 9. Vof Hengelsport 2000 verbindt zich jegens de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeeldingen op de internetsite. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van vof Hengelsport 2000 te verlangen.
 10. De goederen kunnen, zonder opgave van reden, binnen 14 dagen retour gezonden worden, onder vermelding van naam, adres en bankgegevens. De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afzender/klant. Binnen 14 dagen na de retourzending ontvangt de klant het geld terug op zijn of haar bank- of girorekening.
 11. De gegevens die door de klant worden ingevuld worden geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
 12. Vof Hengelsport 2000 garandeert dat alle geleverde artikelen voldoen aan de specificaties die vermeld staan op de site, met inachtneming van artikel 9. Mochten de geleverde artikelen niet voldoen aan de specificaties of niet in goede staat verkeren dan dient u dit binnen 14 dagen te melden aan vof Hengelsport 2000 op telefoonnummer 020 6948271 of via e-mail: hengelsport2000@hotmail.com of hengelsport@ziggo.nl
 13. Klachten van de klant moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan vof Hengelsport 2000 zijn kenbaar gemaakt, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant jegens vof Hengelsport 2000, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien:- de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld;- de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd;-
 14. Vof Hengelsport 2000 is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van vof Hengelsport 2000.
 15. In geval van overmacht daar onder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd- kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
 16. Op mijn offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 17. Indien betaalde bestellingen na 1 jaar nog niet zijn opgehaald vervalt de bestelling en het recht op restitutie van de betaling.
 18. Met het aangaan van een bestelling via de webshop geeft u toestemming voor het gebruiken van uw emailadres voor onze nieuwsbrief, welke max. 1x per jaar zal worden verzonden. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u dit aangeven tijdens de bestelling bij "voeg opmerking toe".
 19. Uw adresgegevens worden alleen opgeslagen betreffende garantie doeleinden en worden niet gebruikt of doorgegeven aan derden.
 20. Pakketten langer dan 80 cm kunnen alleen binnen Nederland worden verstuurd ivm extra toeslagen door de verzender.
 21. Pakketten voor de waddeneilanden worden alleen verstuurd met een toeslag van € 5,50